Verkoopsvoorwaarden

Adres:
Code d'Or BV
Poortakkerstraat 93
9051 Gent (St-Denijs-Westrem)
Belgie

Bankgegevens:
Bankrekeningnummer: 737-0199463-74 (KBC)
IBAN: BE16 7370 1994 6374 (KBC)
Btw-nummer: BE 0479.000.846

1. Tenzij anders schriftelijk door de partijen overeengekomen, vertegenwoordigen de onderstaande clausules en voorwaarden het geheel der overeenkomsten, gesloten tussen de opdrachtgever (geadresseerde op de factuur) en de BV CODE D’OR, met maatschappelijke zetel te 9050 Gent, Poortakkerstraat 93, KBO 0479.000.846, niettegenstaande ieder andersluidende bepaling die zou kunnen voorkomen op de bestelbonnen of andere documenten van de opdrachtgever.

2. Offertes zijn slechts 30 kalenderdagen geldig en dienen na deze periode herzien te worden.

Indien een offerte onderdelen bevat, zoals software of media licenties van een derde partij, werkuren te presteren door een derde partij, hardware, diensten zoals hosting registratie van domeinnamen, door een derde partij dan gelden de algemene verkoopsvoorwaarden van deze derde partij indien onverenigbaar met onderhavige voorwaarden.

Prijzen vermeld in offertes bevatten geen vergoeding voor aangekocht en/of beschermd bronmateriaal, zoals audio-, film-, beeldfragmenten, en gelijkaardig. Dergelijke aankopen worden eerst ter goedkeuring aan de klant voorgelegd, en pas dan aangekocht en aangerekend. Overtredingen van auteursrecht en andere wetten kunnen nooit verhaald worden op de BV CODE D’OR, en zijn steeds ten laste van de opdrachtgever (geadresseerde op de factuur).

Alle prijzen vermeld in offertes zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld. Offertes worden gemaakt op basis van het geheel van de gedefinieerde werken. Indien onderdelen worden geschrapt, zijn de prijzen per onderdeel niet meer van toepassing en dienen deze herzien te worden.

Een offerte dient ter goedkeuring ondertekend door de opdrachtgever / klant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger, terug bezorgd te worden aan de BV CODE D’OR, met vermelding van datum en naam.

Bij mogelijke optelfouten komt de op de offerte vermelde totaalsom te vervallen; de prijzen per onderdeel zijn doorslaggevend.

Onderdelen die niet expliciet vermeld zijn in een offerte, worden als niet inbegrepen beschouwd, waardoor de klant er ook geen aanspraak kan op maken.

Een toegestane korting is eenmalig, en vormt geen basis voor kortingen voor nieuwe opdrachten.

Een voorschot van 40% van het totale bedrag aan werkuren inclusief BTW, zoals vermeld op de offerte, dient gestort te zijn op de rekening van de BV CODE D’OR, vooraleer met de werken een aanvang genomen wordt.

Indien diensten of onderdelen afkomstig zijn van een derde partij, zal de BV CODE D’OR hiervoor een onmiddellijke voorafbetaling vragen.

3. De door de opdrachtgever aangegeven opleveringsdatum is ten aanzien van de BV CODE D’OR slechts een middelenverbintenis. Niet nakoming van deze opleveringsdatum zal geen aanleiding geven tot schadevordering wegens vertraging, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en expliciet schriftelijk is overeengekomen dat de opleveringsdatum een essentieel element van de overeenkomst uitmaakt (hierna strikte opleveringsdatum). Zelfs bij een strikte opleveringsdatum zal de BV CODE D’OR niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vertragingen te wijten aan omstandigheden die redelijkerwijze buiten de controle van de BV CODE D’OR vallen.

4. De BV CODE D’OR is enkel verantwoordelijk voor de geleverde onderdelen die de BV CODE D’OR zelf ontwikkelt en ontwerpt. Eventuele stukken, goederen of diensten afkomstig van derden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de BV CODE D’OR.

5. De BV CODE D’OR behoudt zich het recht voor, zonder recht op schadevergoeding voor de opdrachtgever, eenzijdig af te zien van de uitvoering van de opdracht, als de aard of definitie van de opdracht ten opzichte van deze opgenomen in de offerte veranderd is, of verandert tijdens de uitvoering. In dit geval worden enkel de reeds gepresteerde uren of geleverde goederen in rekening gebracht.

6. Bij niet-betaling op de vervaldag, en door het enkel feit van de niet-betaling, kan de overeenkomst door, en in het voordeel van de BV CODE D’OR van rechtswege worden ontbonden middels een kennisgeving van de ontbinding per gewone brief, fax of e-mail.

7. Behoudens andersluidende overeenkomst (bvb door opname op de voorzijde van de factuur), zijn de facturen betaalbaar te 9050 Gent, Poortakkerstraat 93 op het maatschappelijk adres van de BV CODE D’OR en dit 15 kalenderdagen na factuurdatum contant of via overschrijving. Elke andere door de BV CODE D’OR aanvaardde betalingswijze kan nooit novatie, noch wijziging of afschaffing van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden veroorzaken.

Bij betaling dient het factuurnummer vermeld te worden als mededeling.

8. Elke vervallen en onbetaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlinteresten ten belope van 8,00 % per jaar (zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 op de betalingsachterstand bij handelstransacties) vanaf haar vervaldag.

9. Het bedrag van de onbetaalde, doch vervallen facturen zal, ten titel van schadevergoeding, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 50,00 per factuur, bovenop de hoofdsom, verwijlinteresten, innings-, aanmanings- en vervolgingskosten. Deze schadevergoeding is verschuldigd ten einde de BV CODE D’OR te vergoeden voor al haar buitengerechtelijke onkosten, tijdverlies, en administratiekosten.

Partijen komen overeen dat per verzonden aanmaning een bijkomende administratieve kost van € 25,00 mag aangerekend worden aan de geadresseerde van de aanmaning.

Partijen doen afstand van de toepassing van artikel 1394/20 tem 1394/27 Ger.W., minstens komen de partijen overeen dat de BV CODE D’OR vrij is op deze bepalingen al dan niet een beroep te doen. Indien hierop geen beroep gedaan wordt komen partijen overeen dat de in het ongelijk gestelde partij integraal dient in te staan voor de gerechtskosten (dagvaardingskosten en de rechtsplegingsvergoeding), onverminderd de toepassing van artikel 8 en 9, alinea’s 1 en 2 van onderhavige voorwaarden.

Wanneer de BV CODE D’OR ter invordering van de facturen, of naar aanleiding van welk gerezen geschil ook, een beroep dient te doen op een advocaat wordt overeengekomen dat de ereloon en onkosten van deze advocaat zullen gedragen worden door de in het ongelijk gestelde partij.

10. Bovendien zal de BV CODE D’OR niet verplicht zijn verdere prestaties uit te voeren volgens welke overeenkomst ook, alvorens de vervallen sommen vereffend zijn.

11. Een factuur kan maar geldig en tijdig geprotesteerd worden indien de opdrachtgever (geadresseerde van de factuur) zijn betwistingen gedetailleerd aan de BV CODE D’OR op het adres van haar maatschappelijke zetel kenbaar maakt per brief of fax binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum.

12. Bij annulering van meer dan 30 % van de bestelling is een vergoeding verschuldigd van 10 % op het geannuleerde gedeelte van de offerte.

13. Zowel de broncode als de objectcode blijven eigendom van de BV CODE D’OR, behoudens anders tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

Domeinnamen en hostingpakketten worden stilzwijgend verlengd / vernieuwd bij gebreke aan opzeg twee maanden voor hun vervaldatum.

14. De tussen partijen gesloten overeenkomsten worden beheerst door Belgisch recht.

15. Eventuele geschillen of betwistingen vallen onder de uitsluitende jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement Gent (respectievelijk de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent of de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent) tenzij de BV CODE D’OR beslist het geschil bij een andere rechtbank die jurisdictie heeft over de opdrachtgever aanhangig te maken. Indien een vredegerecht materieel rechterlijk bevoegd is, valt het geschil in het arrondissement Gent onder de uitsluitende jurisdictie van het vredegerecht van het derde kanton Gent, in het arrondissement Antwerpen onder de uitsluitende jurisdictie van het vredegerecht van het vijfde kanton Antwerpen.